Hlavná oblasť
MŽP SR - logo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor geológie
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Mgr. Ivan Mesarčík, riaditeľ odboru geológie
Telefón: +421 2 5956 4105
email: ivan.mesarcik@enviro.gov.sk
www.minzp.sk
HBÚ - logo

Hlavný banský úrad

Kammerhofská č. 25
969 50 Banská Štiavnica

Telefón: +421 45 6782 222
email: hbu@hbu.sk
www.hbu.sk/sk

Obvodné banské úrady

Okresné úrady

SIŽP - logo

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Ústredie, Útvar inšpekcie odpadového hospodárstva
Grösslingová 5
811 09 Bratislava

Ing. Zdenka Kozempelová, inšpektor Telefón: +421 2 5930 4183
email: zdenka.kozempelova@sizp.sk
www.sizp.sk
sazp logo

Slovenská agentúra životného prostredia

Sekcia environmentalistiky, odbor analýz a hodnotenia ŽP
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón: +421 48 4374 151
email: ivana.novikmecova@sazp.sk
www.sazp.sk