Hlavná oblasť

Webové a sieťové služby
Informačného systému nakladania s ťažobným odpadom (IS NTO).

Pravidlá používania webových a sieťových služieb.

Webové a sieťové služby IS NTO poskytujú verejnosti, štátnym a súkromným organizáciám strojovo čitateľné údaje, získavané priamo zo zdrojovej evidencie informačného systému. Správcom obsahu IS NTO je Ministerstvom životného prostredia (MŽP SR), Sekcia geológie a prírodných zdrojov. Technickým prevádzkovateľom IS PZPH je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Rezortné stredisko environmentálnych dát a informačných služieb – DATACENTRUM.

Webové a sieťové služby predstavujú programátorské rozhranie, pomocou ktorého užívatelia a partnerské organizácie pristupujú priamo k administratívnemu zdroju Informačného systému nakladania s ťažobným odpadom. Užívatelia touto cestou získavajú aktuálne a overené atribútové resp. geopriestorové údaje z databázy administratívneho zdroja. Tieto môžu byť automaticky spracované a ďalej používané vo vlastných databázach, respektíve prezentované na úrovni vlastných aplikačných rozhraní. Princíp interoperability služieb poskytovaných IS EZ je zabezpečený striktnou implementáciou otvorených štandardov W3C Web services a OGC konzorcia (Open Geospatial Consortium). Implementácia týchto štandardov je zárukou naplnenia požiadavky pre vzájomnú integráciu (prepojenie) administratívnych zdrojov verejnej správy, ale aj iných zdrojov s informačného systémom nakladania s ťažobným odpadom.

Pravidlá používania

Prevádzka služieb a ich použitie podlieha dolu uvedeným pravidlám. Používanie služieb predpokladá, že s týmito pravidlami bezvýhradne súhlasíte, čo potvrdzujete stlačením tlačidla SÚHLASÍM, ktoré vás presmeruje na popis aplikačného rozhrania týchto služieb. V prípade, že s podmienkami nesúhlasíte stlačte tlačidlo NESÚHLASÍM a okamžite ukončite používanie služieb IS NTO.

Autorské práva a základné ustanovenia

* Jediným a výhradným majiteľom autorských práv k obsahu údajov získaných prostredníctvom webových služieb z administratívneho zdroja IS NTO je: Ministerstvo životného prostredia, Sekcia geológie a prírodných zdrojov (ďalej len - správca obsahu IS NTO) a Slovenská agentúra životného prostredia, Rezortné stredisko environmentálnych dát a informačných služieb – DATACENTRUM (ďalej len - technický prevádzkovateľ IS NTO). Získaný obsah je chránený právnymi predpismi o autorských právach, ochranných známkach a inými príslušnými predpismi Slovenskej republiky.

* Bez súhlasu MŽP SR nie je povolené používať a prezentovať údaje získané službou iným spôsobom než pre vlastnú potrebu a neziskové účely. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany Ministerstva životného prostredia SR - Sekcie geológie a prírodných zdrojov.

* Používanie verejne prístupných služieb je ďalej podmienené len súhlasom s týmito Pravidlami. Užívateľ verejne prístupných služieb a údajov (atribútových, geopriestorových) získaných týmito službami vyjadruje súhlas s Pravidlami ich používania.

* Užívateľ sa zaväzuje, že pri používaní webových a sieťových služieb sa bude riadiť platnými právnymi predpismi a bude vždy jednať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi a týmito Pravidlami.

Zodpovednosť za škody.

* Administratívny zdroj je pravidelne aktualizovaný anotátormi správcu obsahu. Obsah získaný službou môže obsahovať nesprávne, neúplné údaje, alebo typografické chyby, ktoré budú opravené anotátormi administratívneho zdroja hneď, ako budú odhalené prevádzkovateľom. Anotátori si vyhradzujú právo kedykoľvek a bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia aktualizovať, upravovať, modifikovať, doplňovať alebo inak meniť údaje. administratívneho zdroja.

* Technický prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť, alebo zlú dostupnosť služieb poskytovaných IS NTO. Uvedené skutočnosti neumožňujú užívateľovi služieb nárok na náhradu škody.

* V žiadnom prípade technický prevádzkovateľ nie je zodpovedný za prípadné škody a to už priame, nepriame alebo špeciálne ani za dôsledky poškodenia v súvislosti s požívaním služieb IS NTO a šírením informácií získaných týmito službami.

Záverečné ustanovenia.

* Nie je povolené akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať výkonnosť a technickú funkčnosť webových a sieťových služieb. Nie je povolené zasahovať do obsahu údajov získaných ktoroukoľvek službou. Jediný oprávnený subjekt ktorý smie rozhodovať o zmene obsahu údajov získaných službou a prezentácii zmenených údajov v iných aplikačných rozhraniach je MŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov.

* Technický prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel používania webových služieb a to i bez predchádzajúceho upozornenia.

* Užívateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami týchto Pravidiel používania webových a sieťových služieb. V prípade, že budete pokračovať v používaní služieb aj po zavedení zmien v Pravidlách, berie sa za to, že so zmenami v týchto Pravidlách bez výhrad súhlasíte.

* Táto sekcia webových stránok môže obsahovať odkazy na internetové servery a stránky tretích strán. V týchto prípadoch MŽP SR a technický prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah ani funkčnosť.

* Otázky, podnety a prípadné sťažnosti na kvalitu služieb prevádzkovateľa, prípadne na obsah Pravidiel používania webových a sieťových služieb zasielajte na technického prevádzkovateľa IS NTO.