Hlavná oblasť

Súhrnné informácie z kontrol

Poznámka:Osobitnou súčasťou štátneho dozoru na úseku prevencie závažných priemyselných havárií je vykonávanie kontrol koordinovaným spôsobom. Koordináciu kontrolnej činnosti podľa tohto zákona zabezpečuje Slovenská inšpekcia životného prostredia (OIOV - odbor inšpekcie vôd).
Kontrolná činnosť v roku 2020
SIŽP - OIOV Podniky kategórie A Podniky kategórie B Spolu
SIŽP - OIOV
Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona
Bratislava 0 0 6+1* 0 6+1* 0
Nitra (stále pracovisko) 1 0 6 0 7 0
Žilina 1 0 3+1** 0 4+1** 0
Banská Bystrica 1 0 9 1 10 1
Košice 0 0 7 0 7 0
Spolu 3 0 31+1*+1** 1 34+1*+1** 1

* Mimoriadna kontrola (LAMPOGAS.sk, s.r.o., Pezinok)
** Podnik vyradený z evidencie podnikov A a B (Explosia SK s.r.o., sklady Sklené)
V roku 2020 bolo vykonaných celkovo 41 kontrol podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z toho 40 kontrol bolo plánovaných v rámci plánu bežných kontrol a 1 kontrola bola vykonaná ako mimoriadna kontrola.
Ďalej z celkového počtu 40 vykonaných kontrol bolo 5 kontrol, ktoré sa ukončili až v roku 2021 a preto neboli hodnotené za rok 2020.
V dôsledku pandémie a preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV bola kontrolná činnosť znížená oproti schválenému plánu bežných kontrol na rok 2020.

Kontrolná činnosť v roku 2019
SIŽP - OIOV Podniky kategórie A Podniky kategórie B Spolu
SIŽP - OIOV
Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona
Bratislava 4 0 9 0 13+1*** 0
Nitra (stále pracovisko) 5 0 9 0 14 0
Žilina 1 1 6 0 7 1
Banská Bystrica 4+2*+2** 0 9 0 13+2*+2** 0
Košice 5 4 12 1 17 5
Spolu 19+2*+2** 5 45 1 64+2*+2**+1*** 6

* Mimoriadne kontroly (Andient Slovakia, s.r.o. Lučenec; PTCHEM Sulfurex, s.r.o. Nemecká)
** Podnik vyradený do nekategorizovaného podniku (PTCHEM Sulfurex, s.r.o. Nemecká; VEGUM, a.s. Dolné Vestenice)
*** Podnik nespadá pod zákon (AKSO spol.s.r.o. Pezinok)
V roku 2019 bolo vykonaných celkovo 69 kontrol podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z toho 63 kontrol bolo plánovaných v rámci plánu bežných kontrol a 6 kontrol bolo vykonaných ako mimoriadne kontroly.

Kontrolná činnosť v roku 2018
SIŽP - OIOV Podniky kategórie A Podniky kategórie B Spolu
SIŽP - OIOV
Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona
Bratislava 2 0 7 0 9 0
Nitra (stále pracovisko) 2 0 9 0 11 0
Žilina 1 0 7 1 8+3* 1
Banská Bystrica 3 1 9 0 12 1
Košice 2 0 12 0 14 0
Spolu 10 1 44 1 54+3* 2

* Mimoriadne kontroly (Marpin s.r.o.,Kysucké Nové Mesto; Agropodnik a.s. Trnava; Polycasa Slovakia s.r.o., Žilina)
V roku 2018 bolo vykonaných celkovo 57 kontrol podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z toho 54 kontrol bolo plánovaných v rámci plánu bežných kontrol a 3 kontroly boli vykonané ako mimoriadne kontroly.

Kontrolná činnosť v roku 2017
SIŽP - OIOV Podniky kategórie A Podniky kategórie B Spolu
SIŽP - OIOV
Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona
Bratislava 4 2 7 3 11+1* 5
Nitra (stále pracovisko) 2 0 10 1 12 1
Žilina 3 0 5 2 8 2
Banská Bystrica 1 0 10 1 11 1
Košice 3 0 12 2 15 2
Spolu 13 2 44 9 57+1* 11

* Nekategorizovaný podnik (Borealis L.A.T Slovakia s.r.o., Chotín).
V roku 2017 bolo vykonaných celkovo 58 kontrol podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z toho 54 kontrol bolo plánovaných v rámci plánu bežných kontrol a 4 kontroly boli vykonané ako mimoriadne kontroly. Z celkového počtu kontrol v 5 prípadoch boli kontroly vykonané SIŽP (odbor inšpekcie ochrany vôd) samostatne resp. iba za účasti Okresných úradov v sídle kraja.

Kontrolná činnosť v roku 2016
SIŽP - OIOV Podniky kategórie A Podniky kategórie B Spolu
SIŽP - OIOV
Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona
Bratislava 3 0 5 0 8 0
Nitra (stále pracovisko) 5 1 10 0 15 1
Žilina 2 0 5+1* 1 7+1* 1
Banská Bystrica 3 0 11 0 14 0
Košice 5 0 13 0 18 0
Spolu 18 1 44+1* 1 62+1* 2

* Z celkového počtu 63 kontrol podľa zákona č.128/2015 Z.z. bolo vykonaných 62 plánovaných kontrol a 1mimoriadna kontrola na základe šetrenia podnetu. Koordinovaným spôsobom za účasti všetkých orgánov ŠS na úseku PZPH vykonaných 58 kontrol, v 5 prípadoch boli kontroly vykonané SIŽP (odbor inšpekcie ochrany vôd) samostatne.

Kontrolná činnosť v roku 2015
SIŽP - OIOV Podniky kategórie A Podniky kategórie B Spolu
SIŽP - OIOV
Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona
Bratislava 1 0 5 1 6 1
Nitra (stále pracovisko) 2 0 7 0 9 0
Žilina 2 0 1 0 3 0
Banská Bystrica 2 0 9 1 11 1
Košice 2 0 12 0 14 0
Spolu 9 0 34 2 43* 2

* Z celkového počtu 43 kontrol bolo koordinovaným spôsobom vykonaných 42 kontrol a v jednom prípade, v podniku kategórie B, bola kontrola vykonaná samostatne SIŽP – OIOV, nakoľko daný podnik od januára 2013 nevykonával žiadnu výrobnú činnosť.

Kontrolná činnosť v roku 2014
SIŽP - OIOV Podniky kategórie A Podniky kategórie B Spolu
SIŽP - OIOV
Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona
Bratislava 5 0 5 1 10 1
Nitra (stále pracovisko) 1 0 4 0 5 0
Žilina 2 2 5 0 7 2
Banská Bystrica 1 0 5 1 6 1
Košice 1 1 9 0 10 1
Spolu 10 3 28 2 38 5
Kontrolná činnosť v roku 2013
SIŽP - OIOV Podniky kategórie A Podniky kategórie B Spolu
SIŽP - OIOV
Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona
Bratislava 4 1 3 0 7 1
Nitra (stále pracovisko) 6 0 5 0 11+1* 0
Žilina 1 0 3 0 4 0
Banská Bystrica 7 2 9 0 16 2
Košice 3 0 10 1 13 1
Spolu 21 3 30 1 51+1* 4

* Nekategorizovaný podnik, nespadá pod zákon č. 261/2002 Z.z. (DETOX, a.s. Banská Bystrica, závod Trnava)

Kontrolná činnosť v roku 2012
SIŽP - OIOV Podniky kategórie A Podniky kategórie B Spolu
SIŽP - OIOV
Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona
Bratislava 2 1 2 0 4 1
Nitra (stále pracovisko) 3 0 3 0 6+1* 0
Žilina 2 0 4 0 6 1
Banská Bystrica 2 0 8 2 10+2** 2
Košice 2 0 8 1 10+1** 1
Spolu 11 1 25 3 36+1*+3** 5

* Nekategorizovaný podnik, nakoľko nespadá pod zákon č. 261/2002 Z.z. (E.ON Elektrárne s.r.o. - Paroplynová elektráreň Malženice), kontrola bola zamerané na preverenie prítomnosti vybraných nebezpečných látok podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľov z tohto zákona
** Podniky vyradené do nekategorizovaných podnikov ( 2 podniky kategórie A a 1 podnik kategória B).

Kontrolná činnosť v roku 2011
SIŽP - OIOV Podniky kategórie A Podniky kategórie B
SIŽP - OIOV
Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona
Bratislava 5 0 4 0
Nitra (stále pracovisko) 0 0 6 0
Žilina/td> 1+1** 0 3 1
Banská Bystrica 1 0 8 1
Košice 3+1** 0 8 0
Spolu 10+2** 0 29 2

* V tabuľke nie sú uvedené 2 kontroly vykonané nad rámec schváleného plánu kontrol pre rok 2011 (CROWNLINK, s.r.o. Sklad technických plynov Bytča a BLOCKTRADE, s.r.o. Sklad technických plynov Bytča). Ide o nekategorizované podniky a kontroly boli zamerané na preverenie prítomnosti vybraných nebezpečných látok podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií v znení neskorších predpisov a povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľov z tohto zákona.
** Nekategorizované podniky ( OFZ, a.s. Istebné, prevádzka Široká a SLOVAKIA STEEL MILS, a.s. Strážske), nakoľko boli na základe oznámenia vyradené z kategórie A do nekategorizovaného podniku.

Kontrolná činnosť v roku 2010
SIŽP - OIOV Podniky kategórie A Podniky kategórie B
SIŽP - OIOV
Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona/th>
Bratislava 4 0 4 0
Nitra (stále pracovisko) 6 0 6 0
Žilina 1 0 3 0
Banská Bystrica 5 0 5 0
Košice 3 1 10 + 1* 0
Spolu 19 1 28 + 1* 0

* nekategorizovaný Podniky, nakoľko nespadá pod zákon č.261/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

Kontrolná činnosť v roku 2009
SIŽP - OIOV Podniky kategórie A Podniky kategórie B
SIŽP - OIOV
Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona
Bratislava 2 0 5 0
Nitra (stále pracovisko) 3 0 4 0
Žilina 1 0 4 1
Banská Bystrica 2 0 9 2
Košice 1 1 9 0
Spolu 9 1 31 3
Kontrolná činnosť v roku 2008
SIŽP - OIOV Podnikyy kategórie A Podnikyy kategórie B
SIŽP - OIOV
Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona
Bratislava 3 0 4 1
Nitra (vysunuté pracovisko) 0 0 4 0
Žilina 3 0 2 0
Banská Bystrica 1 0 5 1
Košice 3 0 12 2
Spolu 10 0 27 4
Kontrolná činnosť v roku 2007
SIŽP - OIOV Podniky kategórie A Podniky kategórie B
SIŽP - OIOV
Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona
Bratislava 6 0 5 0
Nitra (vysunuté pracovisko) 5 1 6 0
Žilina 2 1 7 0
Banská Bystrica 3 0 7 2
Košice 3 0 15 0
Spolu 19 2 40 2
Kontrolná činnosť v roku 2006
SIŽP - OIOV Podniky kategórie A Podniky kategórie B
SIŽP - OIOV
Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona
Bratislava 3 0 2 0
Nitra (vysunuté pracovisko) 2 1 8 2
Žilina 0 0 7 0
Banská Bystrica 1 1 6 0
Košice 0 0 14 0
Spolu 6 2 37 2
Kontrolná činnosť v roku 2005
SIŽP - OIOV Podniky kategórie A Podniky kategórie B
SIŽP - OIOV
Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona
Bratislava 2 1 3 0
Nitra (vysunuté pracovisko) 1 0 6 1
Žilina 1 0 9 0
Banská Bystrica 1 1 6 1
Košice 1 0 13 0
Spolu 6 2 37 2
Kontrolná činnosť v roku 2004
SIŽP - OIOV Podniky kategórie A Podniky kategórie B
SIŽP - OIOV
Počet kontrol Porušenie zákona Počet kontrol Porušenie zákona
Bratislava 10 0 3 0
Nitra (vysunuté pracovisko) 3 0 5 0
Žilina 4 0 10 1
Banská Bystrica 5 1 6 0
Košice 6 0 14 1
Spolu 28 1 38 2