Hlavná oblasť

Súhrnné informácie registrov PZPH ku dňu 4.12.2021 23:27:33

KrajPocet Kateg. A Kateg. B
Banskobystrický 12 5 7
Bratislavský 13 4 9
Košický 17 5 12
Nitriansky 8 5 3
Prešovský 4 2 2
Trenčiansky 8 3 5
Trnavský 12 5 7
Žilinský 7 3 4
Spolu za kateg. A a B 81 32 49
Rok Počet ZPH
2014 1
2010 1
2009 1
2006 1
2005 2
Počet evidovaných autorizovaných a odborne spôsobilých osôb zatriedených podľa sídla v krajoch a zahraničí
Kraj Autor. osoba PRÁVNICKÁ Autor. osoba FYZiCKÁ Špecialista PZPH
Banskobystrický 1 0 18
Bratislavský 4 2 45
Košický 2 0 33
Nitriansky 2 0 19
Prešovský 2 2 14
Trenčiansky 4 0 21
Trnavský 3 0 35
Žilinský 1 1 17
Sídlo v zahraničí 1 0 6
Spolu 20 5 208
Zastúpenie nebezpečných látok v Seveso podnikoch v SR
Triedy/kategória nebezpečných látok - časť 1 prílohy č.1 k zákonu č. 128/2015 Z.z. (v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 v platnom znení)Počet NL príslušnej kategórie v Seveso podnikoch
Trieda „E“ Nebezpečnosť pre životné prostredie
E1: Nebezpečné pre vodné prostredie v akútnej kategórii 1 alebo chronickej kategórii 1 318
E2: Nebezpečné pre vodné prostredie v chronickej kategórii 2 356
Trieda „H“ Nebezpečnosť pre zdravie
H1: Akútna toxicita, kategória 1, všetky spôsoby expozície 31
H2: Akútna toxicita, kategória 2, všetky spôsoby expozícíe 62
H2: Akútna toxicita, kategória 3, spôsoby expozície - inhalačne (pozri poznámku 7, prílohy č. 1 zákona) 136
H3: Toxicita pre špecifický cieľový orgán, STOT SE kategória 1 16
Trieda „O“ OSOBITNÉ PRAVIDLÁ OZNAČOVANIA A BALENIA URČITÝCH LÁTOK A ZMESÍ - ĎALŠIE INFORMÁCIE O NEBEZPEČNOSTI
O1: Látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH014 7
O2: Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny, kategória 1 10
O3: Látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH029 2
Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá
P1a: Látky alebo zmesi s výbušnými vlastnosťami podľa metódy A.14 nariadenia (ES) č. 440/2008 (pozri poznámku 9, prílohy č. 1 zákona), ktoré nepatria do tried nebezpečnosti Organické peroxidy alebo Samovoľne reagujúce látky a zmesi 1
P1a: Nestabilné výbušniny 2
P1a: Výbušniny, podtrieda 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6 51
P1b: Výbušniny, podtrieda 1.4 (pozri poznámku 10, prílohy č. 1 zákona) 4
P2: Horľavé plyny, kategória 1 alebo 2 171
P3a: „Horľavé“ aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré obsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo horľavé kvapaliny kategórie 1 37
P3b: „Horľavé“ aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré neobsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo ani horľavé kvapaliny kategórie 1 (pozri poznámku 11.2, prílohy č. 1 zákona) 2
P4: Oxidujúce plyny, kategória 1 42
P5a: Horľavé kvapaliny, kategória 1 48
P5a: Horľavé kvapaliny, kategória 2 alebo 3 udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu 15
P5b: Horľavé kvapaliny, kategória 2 alebo 3, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii 110
P5b: Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia =< 60 °C, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii (pozri poznámku 12, prílohy č. 1 zákona) 5
P5c: Horľavé kvapaliny, kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa nevzťahuje P5a a P5b 396
P6a: Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi, typ A alebo B alebo organické peroxidy, typ A alebo B 1
P6b: Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi, typ C, D, E alebo F alebo organické peroxidy, typ C, D, E alebo F 16
P7: Samozápalné kvapaliny, kategória 1 1
P7: Samozápalné tuhé látky, kategória 1 6
P8: Oxidujúce kvapaliny, kategória 1, 2 alebo 3 20
P8: Oxidujúce tuhé látky, kategória 1, 2 alebo 3 61
Menované nebezpečné látky - časť 2 prílohy č.1 k zákonu č.128/2015 Z.z.Počet menovaných NL v Seveso podnikoch
Acetylén25
Bezvodý amoniak16
Bróm1
Chlór8
Chlorovodík (skvapalnený plyn)6
Dusičnan amónny (pozri poznámku č. 14, prílohy č. 1 zákona)1
Dusičnan amónny (pozri poznámku č. 15, prílohy č. 1 zákona)4
Dusičnan draselný (pozri poznámku č. 18, prílohy č. 1 zákona)1
Etylénoxid (oxirán)2
Fluór1
KARCINOGÉNY alebo zmesi s obsahom týchto karcinogénov v koncentrácii viac ako 5 hmotnostných %:8
Kyslík23
Metanol16
Oxid arzeničný, kyselina arzeničná alebo jej soli1
Propylénoxid (metyloxirán)2
Ropné produkty a alternatívne palivá: a) benzíny a nafty; b) petroleje (vrátane paliva do tryskových motorov); c) plynové oleje (vrátane motorovej nafty, vykurovacích olejov pre domácnosti a zmesí plynových olejov); d) ťažké vykurovacie oleje; e) alternatívne palivá, ktoré slúžia na rovnaké účely a majú podobné vlastnosti, čo sa týka horľavosti a nebezpečnosti pre životné prostredie, ako výrobky uvedené v písmenách a) až d)145
Sírovodík4
Skvapalnené horľavé plyny, kategória 1 alebo 2 podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (vrátane skvapalneného propán-butánu) a zemný plyn (pozri poznámku č. 19, prílohy č. 1 zákona)81
Vodík17
2,4-toluén diizokyanát 2,6-toluén diizokyanát1

* Poznámka: Každá NL môže byť kategorizovaná vo viacerých triedach/kategóriách nebezpečnosti, resp. ako menovaná NL zároveň. Vzhľadom nato nezodpovedá počet NL v podnikoch celkovému súčtu NL v triedach nebezpečnosť pre zdravie, nebezpečnosť fyzikálna, nebezpečnosť pre ŽP, ostatné nebezpečenstvá a menované NL.