Hlavná oblasť

Hlavný banský úrad

Hlavný banský úrad podľa zákona č. 514/2008 Z. z.:
  1. rozhoduje po prerokovaní s MŽP SR v prípade pochybnosti, či ide o ťažobný odpad, na ktorý sa vzťahuje tento zákon,
  2. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obvodných banských úradov vydaným podľa tohto zákona,
  3. je orgánom štátneho dozoru.