Hlavná oblasť

Krajský úrad životného prostredia

Krajský úrad životného prostredia podľa zákona č. 514/2008 Z. z.:
  1. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obvodných úradov životného prostredia vydaným podľa tohto zákona,
  2. je orgánom štátneho dozoru.