Hlavná oblasť

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vo veciach nakladania s ťažobným odpadom, ktorý vznikol pri banskej činnosti alebo pri činnosti vykonávanej banským spôsobom:
  1. riadi a kontroluje výkon štátnej správy,
  2. je orgánom štátneho dozoru,
  3. zabezpečuje koordináciu úloh s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR a orgánmi EÚ,
  4. plní funkciu orgánu pre medzinárodnú výmenu informácií podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,
  5. plní úlohy vyplývajúce z členstva SR v EÚ v oblasti nakladania s ťažobnými odpadmi a podáva správy o plnení úloh vyplývajúcich z právnych aktov Európskeho spoločenstva a EÚ v tejto oblasti.