Hlavná oblasť

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) je ústredný orgán štátnej správy na úseku nakladania s ťažobnými odpadmi. MŽP SR:
 1. vo veciach nakladania s ťažobným odpadom, ktorý nevznikol pri banskej činnosti alebo pri činnosti vykonávanej banským spôsobom,
  1. riadi a kontroluje výkon štátnej správy,
  2. je orgánom štátneho dozoru vo veciach nakladania s ťažobným odpadom,
  3. zabezpečuje koordináciu úloh s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR a orgánmi EÚ,
  4. plní funkciu orgánu pre medzinárodnú výmenu informácií podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,
  5. plní úlohy vyplývajúce z členstva SR v EÚ a podáva správy o plnení úloh vyplývajúcich z právnych aktov Európskeho spoločenstva a EÚ,
 2. prevádzkuje informačný systém nakladania s ťažobným odpadom,
 3. zabezpečuje inventarizáciu uzavretých úložísk ťažobných odpadov a opustených úložísk ťažobných odpadov,
 4. zabezpečuje konzultácie a spoluprácu v prípade cezhraničných účinkov úložísk.