Hlavná oblasť

Obvodný banský úrad

Obvodný banský úrad podľa zákona č. 514/2008 Z. z.:
 1. rozhoduje o povolení výnimky z niektorých ustanovení tohto zákona,
 2. rozhoduje o zaradení úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, do zodpovedajúcej kategórie,
 3. schvaľuje plán nakladania a jeho zmeny,
 4. povoľuje zriadenie, užívanie, zmeny a uzavretie úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti,
 5. prijíma oznámenia o udalostiach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu úložiska a oznámenia o akýchkoľvek závažných negatívnych environmentálnych vplyvoch, ktoré sa zistili monitoringom alebo kontrolou, súhrnné správy prevádzkovateľov o výsledkoch monitoringu a kontrol vykonaných v kalendárnom roku a nariaďuje potrebné opatrenia týkajúce sa úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, a zabezpečí vypracovanie znaleckého posudku k súhrnnej správe o výsledkoch z monitoringu a kontrol týkajúceho sa takéhoto odvalu a odkaliska,
 6. vydáva súhlas s uzavretím úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, a nariaďuje vykonanie potrebných opatrení na takomto odvale a odkalisku po jeho uzavretí,
 7. prijíma oznámenie prevádzkovateľa o vytvorení osobitného účtu na odvádzanie účelovej finančnej rezervy pre úložisko, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, každoročne kontroluje výšku odvedených prostriedkov a vydáva súhlas na čerpanie prostriedkov z tohto účtu,
 8. informuje MŽP SR o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že prevádzka úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, ktoré sú úložiskom kategórie A, alebo závažná havária vzniknutá na takomto odvale alebo odkalisku môžu mať významný cezhraničný vplyv,
 9. poskytuje potrebné údaje do informačného systému nakladania s ťažobným odpadom,
 10. je orgánom štátneho dozoru,
 11. ukladá pokuty,
 12. plní ďalšie úlohy vo veciach nakladania s ťažobným odpadom podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.