Hlavná oblasť

Obvodný úrad životného prostredia

Obvodný úrad životného prostredia pri úložisku, ktorým je odkalisko okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti, podľa zákona č. 514/2008 Z. z.:
 1. rozhoduje o zaradení takéhoto odkaliska do zodpovedajúcej kategórie,
 2. povoľuje zriadenie, užívanie, zmeny a uzavretie takéhoto odkaliska,
 3. prijíma oznámenia o udalostiach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu takéhoto odkaliska a oznámenia o akýchkoľvek závažných negatívnych environmentálnych vplyvoch, ktoré sa zistili monitoringom alebo kontrolou, súhrnné správy prevádzkovateľov o výsledkoch monitoringu a kontrol vykonaných v kalendárnom roku a nariaďuje potrebné opatrenia týkajúce sa takéhoto odkaliska a zabezpečuje vypracovanie znaleckého posudku k súhrnnej správe o výsledkoch z monitoringu a kontrol týkajúceho sa takéhoto odkaliska,
 4. vydáva súhlas s uzavretím takéhoto odkaliska a nariaďuje vykonanie potrebných opatrení na takomto odkalisku po jeho uzavretí,
 5. nariaďuje preukázanie dôvodov, pre ktoré nie je potrebné znižovať limity koncentrácie kyanidu v ťažobnom odpade ukladanom na takéto odkalisko,
 6. prijíma oznámenie prevádzkovateľa o vytvorení osobitného účtu na odvádzanie účelovej finančnej rezervy pre takéto odkalisko, každoročne kontroluje výšku odvedených prostriedkov a vydáva súhlas na čerpanie prostriedkov z tohto účtu,
 7. informuje MŽP SR o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že prevádzka takéhoto odkaliska, ktoré je úložiskom kategórie A, alebo závažná havária vzniknutá na takomto odkalisku, môžu mať významný cezhraničný vplyv,
 8. poskytuje potrebné údaje do informačného systému nakladania s ťažobným odpadom,
 9. je orgánom štátneho dozoru,
 10. ukladá pokuty,
 11. plní ďalšie úlohy vo veciach nakladania s ťažobným odpadom podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.