Hlavná oblasť

Stavebný úrad

Stavebný úrad vo veciach nakladania s ťažobným odpadom podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) pri povoľovaní úložísk:
  1. vydáva územné rozhodnutie pre úložisko zriaďované v súvislosti s ťažbou výhradného ložiska mimo určeného dobývacieho priestoru,
  2. vydáva územné rozhodnutie pre úložisko zriaďované v súvislosti s ťažbou ložiska nevyhradeného nerastu,
  3. vydáva územné rozhodnutie a povolenie ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) pre úložisko zriaďované v súvislosti s ťažbou rašeliny,
  4. rozhoduje o povolení výnimky z niektorých ustanovení zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s ťažobným odpadom.