Hlavná oblasť

Najlepšie dostupné techniky (BAT)

Termín najlepšie dostupné techniky („Best Available Techniques“, BAT) bol zavedený do slovenskej legislatívy zákonom č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa transponovala smernica Rady Európskej únie 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších zmien a doplnkov (Integrated Pollution Prevention and Control Directive – IPPC Directive). Smernica Rady Európskej únie 96/61/ES bola v roku 2008 zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES, ktorá bola nahradená aktuálne platnou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/ES o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia). Dňa 15. marca 2013 vstúpil do účinnosti nový zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výsledkom výmeny informácií o aktuálnom vývoji najlepších dostupných techník a odvodených emisných limitoch pre dané odvetvie sú referenčné dokumenty BAT (BREFs). Konečnú zodpovednosť za zverejnenie BREFs má Európska komisia. Viac informácií môžete získať na www.enviroportal.sk v sekcii IPKZ .

Na úseku nakladania s ťažobným odpadom bola vypracovaná príručka „Najlepšie dostupné techniky pri nakladaní s odpadom z banského priemyslu“ , ktorá je prekladom vybraných častí referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách „Reference document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste – Rock in Mining Activities“, vypracovaného Joint Research Centre so stavom k júlu 2004, ktorého revidovaná verzia bola prijatá v januári 2009.

V decembri 2018 bol zverejnený nový referenčný dokument o najlepších dostupných technikách týkajúci sa oblasti nakladania s ťažobným odpadom – „Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Management of Waste from Extractive Industries“ vypracovaný Joint Research Centre.