Hlavná oblasť

Webové a sieťové služby
Informačného systému prevencie závažných priemyselných havárií (IS PZPH)

Pravidlá používania webových a sieťových služieb

Webové služby IS PZPH poskytujú verejnosti, štátnym aj neštátnym organizáciám strojovo čitateľné údaje, získavané priamo zo zdrojovej evidencie informačného systému PZPH.

Webové služby predstavujú programátorské rozhranie, pomocou ktorého užívatelia a partnerské organizácie pristupujú priamo k administratívnemu zdroju IS PZPH. Užívatelia touto cestou získavajú aktuálne a overené atribútové, resp. priestorové údaje z databázy administratívneho zdroja. Údaje môžu byť automaticky spracované a ďalej používané vo vlastných databázach, respektíve prezentované na úrovni vlastných aplikačných rozhraní. Princíp interoperability webových služieb IS PZPH je zabezpečený implementáciou otvorených štandardov W3C Web Services a konzorcia OGC (Open Geospatial Consortium). Implementácia týchto štandardov je zárukou naplnenia požiadavky pre vzájomnú integráciu (prepojenie) administratívnych zdrojov verejnej správy s Informačným systémom prevencie závažných priemyselných havárií.

Pravidlá používania

Prevádzka a použitie webových služieb IS PZPH podlieha nižšie uvedeným pravidlám. Používanie služieb predpokladá, že s týmito pravidlami súhlasíte, čo potvrdzujete tlačidlom SÚHLASÍM, ktoré vás presmeruje na popis aplikačného rozhrania týchto služieb. V prípade, že s podmienkami nesúhlasíte, stlačte tlačidlo NESÚHLASÍM, ktorým ukončíte používanie webových služieb IS PZPH.

Autorské práva a základné ustanovenia

* Jediným a výhradným majiteľom autorských práv k obsahu údajov získaných prostredníctvom webových služieb z administratívneho zdroja IS PZPH je Ministerstvo životného prostredia, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva a Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia environmentálnej informatiky. Získaný obsah je chránený právnymi predpismi o autorských právach, ochranných známkach a inými príslušnými predpismi Slovenskej republiky.

* Na údaje sa vzťahuje licencia CC BY Creative Commons Attribution 4.0 (pre MŽP SR vytvára SAŽP v "Informačnom systéme prevencie závažných priemyselných havárií")

Creative Commons License
Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Zodpovednosť za škody.

* Administratívny zdroj je pravidelne aktualizovaný anotátormi správcu obsahu. Obsah získaný webovou službou môže obsahovať nesprávne, neúplné údaje, alebo typografické chyby, ktoré budú opravené anotátormi hneď, ako budú odhalené prevádzkovateľom. Anotátori si vyhradzujú právo kedykoľvek a bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia aktualizovať, upravovať, modifikovať, doplňovať alebo inak meniť údaje administratívneho zdroja.

* Technický prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť, alebo zlú dostupnosť webových služieb poskytovaných IS PZPH. Uvedené skutočnosti neumožňujú užívateľovi služieb nárok na náhradu škody.

* V žiadnom prípade technický prevádzkovateľ nie je zodpovedný za prípadné škody a to už priame, nepriame alebo špeciálne, ani za dôsledky poškodenia v súvislosti s používaním služieb IS PZPH a šírením informácií získaných týmito službami.

Záverečné ustanovenia.

* Nie je povolené akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať výkonnosť a technickú funkčnosť webových služieb. Nie je povolené zasahovať do obsahu údajov získaných ktoroukoľvek službou. Jediný oprávnený subjekt, ktorý smie rozhodovať o zmene obsahu údajov získaných službou a prezentácii zmenených údajov v iných aplikačných rozhraniach je MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva.

* Technický prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel používania webových služieb a to i bez predchádzajúceho upozornenia.

* Táto sekcia webových stránok môže obsahovať odkazy na internetové servery a stránky tretích strán. V týchto prípadoch správca obsahu ani technický prevádzkovateľ nezodpovedajú za ich obsah a funkčnosť.

* V prípade otázok k používaniu webových služieb kontaktujte technického prevádzkovateľa IS PZPH.