Hlavná oblasť

Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom

Prijatím zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 514/2008 Z. z.“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. decembra 2008, bola do právneho poriadku Slovenskej republiky prebratá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES. Tieto právne predpisy stanovujú minimálne požiadavky na zabezpečenie predchádzania alebo znižovania akýchkoľvek nepriaznivých účinkov na životné prostredie alebo ľudské zdravie, ktoré vznikajú v dôsledku nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu.

Jedným z nástrojov slúžiacich na implementáciu ustanovení zákona č. 514/2008 Z. z. je aj Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom. Tento informačný systém slúži na zabezpečenie zhromažďovania údajov a informácií o nakladaní s ťažobným odpadom pre potreby orgánov verejnej správy a pre zabezpečenie informovania verejnosti a jej účasti na povoľovaní úložísk podľa zákona č. 514/2008 Z. z.

Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom obsahuje najmä:
 • informácie o prevádzkovaných, uzavretých a opustených úložiskách,
 • informácie o prevádzkovateľoch úložísk,
 • dokumenty týkajúce sa jednotlivých úložísk (napr. plány nakladania, vydané povolenia, súhrnné správy z monitoringu a kontrol a iné),
 • informácie o odborne spôsobilých osobách,
 • informácie o závažných haváriách na úložiskách,
 • informácie o najlepších dostupných technikách pre nakladanie s ťažobným odpadom,
 • správy podávané Európskej komisii v rámci plnenia úloh vyplývajúcich z právnych aktov Európskeho spoločenstva a Európskej únie
a v časti „Informácie a služby“ zobrazuje verejne prístupné informácie:
 • generované z ostatných častí informačného systému, ktoré nie sú štrukturovane zaradené do vyššie menovaných častí,
 • legislatívu, metodiky, usmernenia a ďalšie dokumenty o predmetnej problematike, ktoré sú k dispozícii aj na stiahnutie.

Vstup do informačného systému je vytvorený v dvoch úrovniach, a to na základe autorizácie pre užívateľov využívajúcich IS pre plnenie svojich povinností a bez autorizácie pre širokú verejnosť, pre ktorú sú publikované informácie z IS.

Zámerom informačného systému je na jednom mieste spístupniť informácie o problematike odpadov z ťažobného priemyslu na Slovensku a sprostredkovať elektronické služby, ktoré v tejto oblasti zabezpečia vzájomnú elektronickú komunikáciu subjektov a verejnej správy, ako aj verejnej správy navzájom. Za tým účelom bude rozvoj IS a jeho úpravy pokračovať aj v ďalšom období.

Napĺňanie informačného systému bude prebiehať postupne v súlade s harmonogramom implementácie zákona v praxi a z toho dôvodu nie všetky informácie budú prístupné hneď od sprístupnenia tohto IS, kde napr. register uzavretých a opustených úložísk bude skompletovaný do 1. 5. 2012.

Základné pojmy na úseku nakladania s ťažobným odpadom

Inertný ťažobný odpad je ťažobný odpad, ktorý nepodlieha žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým zmenám, je nerozpustný, nehorľavý, nie je fyzikálne alebo chemicky reaktívny alebo biologicky rozložiteľný, nepriaznivo neovplyvňuje látky, s ktorými prichádza do styku spôsobom, ktorý by mohol viesť k znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu zdravia ľudí; celková vylúhovateľnosť, obsah znečisťujúcich látok v odpade a ekotoxicita výluhu v takomto odpade musia byť bezvýznamné a najmä nesmú ohrozovať kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd. Ťažobný odpad sa považuje za inertný ťažobný odpad, ak spĺňa kritéria ustanovené rozhodnutím Komisie č. 2009/359/ES.

Odkalisko je prírodné alebo umelo vybudované zariadenie na zneškodňovanie jemnozrnného ťažobného odpadu, spravidla hlušiny zmiešanej s rôznym množstvom vody pochádzajúcej z úpravy nerastov a z čistenia alebo recyklácie vody z prevádzky.

Odval je umelo vybudované zariadenie na ukladanie tuhého ťažobného odpadu na zemskom povrchu.

Plán nakladania je dokument, ktorý je prevádzkovateľ úložiska povinný vypracovať na účel minimalizácie, úpravy, zhodnocovania a zneškodňovania ťažobného odpadu s prihliadnutím na zásadu trvalo udržateľného rozvoja. Plán nakladania je prevádzkovateľ úložiska povinný predložiť na schválenie príslušnému orgánu a schválený plán nakladania dodržiavať.

Prieskum je vyhľadávanie ekonomicky využiteľných ložísk nerastných surovín, vrátane odberu vzoriek, objemového vzorkovania, vŕtania a výkopov okrem akýchkoľvek prác potrebných na prípravu ťažby na ložisku a akýchkoľvek činností priamo spojených s existujúcou ťažobnou činnosťou.

Rekultivácia je taká úprava územia ovplyvneného úložiskom, ktorá umožní návrat do uspokojivého stavu s osobitným dôrazom na kvalitu pôdy, voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny, prirodzené biotopy, sladkovodné ekosystémy, krajinu a vhodné využitie územia.

Riziko je pravdepodobnosť, s ktorou dôjde za definovaných podmienok expozície k prejavu nepriaznivých vplyvov úložiska na zdravie človeka a na životné prostredie, alebo pravdepodobnosť, s ktorou dôjde k šíreniu znečisťujúcich látok do okolitého prostredia.

Ťažobná činnosť je banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom, ako aj ťažba, úprava a skladovanie rašeliny.

Ťažobný odpad je odpad, ktorý vzniká pri prieskume, otvárke, príprave, dobývaní ložísk nerastov a pri prevádzke v lomoch vrátane úpravy, zušľachťovania a skladovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, ako aj pri ťažbe, úprave a skladovaní rašeliny.

Ťažobný priemysel sú zariadenia, právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktorí vykonávajú povrchovú alebo podzemnú ťažbu nerastných surovín na komerčné účely vrátane ťažby pomocou hlbinných vrtov, ako aj na úpravu vyťaženého materiálu.

Úložiskom sa stáva miesto alebo zariadenie určené na zhromažďovanie alebo na ukladanie ťažobného odpadu v tuhom stave, kvapalnom stave, roztoku alebo v suspenzii

 • okamžite po začatí zhromažďovania alebo ukladania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko kategórie A alebo o úložisko na ukladanie ťažobného odpadu, ktorý je kategorizovaný ako nebezpečný odpad podľa osobitného predpisu v pláne nakladania s ťažobným odpadom,
 • po šiestich mesiacoch od zhromažďovania alebo od ukladania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko určené na ukladanie neočakávane vytvoreného ťažobného odpadu, ktorý je kategorizovaný ako nebezpečný odpad podľa osobitného predpisu,
 • po jedom roku od zhromažďovania alebo od ukladania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko určené na ukladanie ťažobného odpadu, ktorý nie je nebezpečný a nie je inertný,
 • po troch rokoch od zhromažďovania alebo od ukladania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko určené na ukladanie neznečistenej zeminy, ťažobného odpadu, ktorý nie je nebezpečný a vznikol pri prieskume, ťažobného odpadu pochádzajúceho z ťažby, úpravy a skladovania rašeliny a inertného ťažobného odpadu.

Úprava je mechanický, fyzikálny, biologický, tepelný alebo chemický proces alebo kombinácia procesov vykonávaných na nerastoch vrátane práce lomov s cieľom ťažby nerastov, zmeny ich veľkosti a vrátane ich triedenia, oddeľovania a lúhovania, ako aj opätovnej úpravy predtým nevyužívaného ťažobného odpadu, okrem tavenia, procesov tepelnej výroby (iných ako pálenie vápencov) a metalurgických procesov.

Závažna havária je udalosť počas nakladania s ťažobným odpadom na ktoromkoľvek úložisku, na ktoré sa vzťahuje zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorá vedie bezprostredne alebo následne k vážnemu ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia priamo na mieste nakladania s ťažobným odpadom alebo mimo neho; miestom nakladania s ťažobným odpadom je celý areál vrátane úložiska, v ktorom sa nakladá s ťažobným odpadom pod riadením toho istého prevádzkovateľa.

Orgány štátnej správy na úseku nakladania s ťažobným odpadom

Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Krajský úrad životného prostredia
Obvodný úrad životného prostredia
Hlavný banský úrad
Obvodný banský úrad
Stavebný úrad