Hlavná oblasť

Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom

Prijatím zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 514/2008 Z. z.“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. decembra 2008, bola do právneho poriadku Slovenskej republiky prebratá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES. Tieto právne predpisy stanovujú minimálne požiadavky na zabezpečenie predchádzania alebo znižovania akýchkoľvek nepriaznivých účinkov na životné prostredie alebo ľudské zdravie, ktoré vznikajú v dôsledku nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu.

Jedným z nástrojov slúžiacich na implementáciu ustanovení zákona č. 514/2008 Z. z. je aj Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom, ktorý bol vytvorený na základe § 16 zákona č. 514/2008 Z. z. Tento informačný systém slúži na zabezpečenie zhromažďovania údajov a informácií o nakladaní s ťažobným odpadom pre potreby orgánov verejnej správy a pre zabezpečenie informovania verejnosti a jej účasti na povoľovaní úložísk podľa zákona č. 514/2008 Z. z.

Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom obsahuje najmä:

Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom obsahuje zoznam legislatívy, metodické pokyny, príručky a ďalšie dokumenty súvisiace s danou problematikou, ktoré sú k dispozícii aj na stiahnutie v časti Základné informácie/Dokumenty na stiahnutie.

Prevádzku informačného systému, jeho aktualizáciu a sprístupňovanie jeho obsahu zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia SR.

Vstup do informačného systému je vytvorený v dvoch úrovniach, a to na základe autorizácie pre užívateľov využívajúcich informačný systém pre plnenie svojich povinností a bez autorizácie pre širokú verejnosť.

Orgány štátnej správy na úseku nakladania s ťažobným odpadom

Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad
Hlavný banský úrad
Obvodný banský úrad
Stavebný úrad

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
www.sazp.sk
email: isnto@sazp.sk